KVKK Aydınlatma Metni

Agro Termal (Yediyol Turizm A.Ş. Tuzlukçu Şube) olarak kişisel verilerinizin mahremiyetine ve güvenliğine verdiğimiz önem gereğince 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili diğer mevzuat kapsamında , Agro Termal (Mersis No 0186012631800017) tarafından, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, iş amaçlarıyla bağlı olarak, aşağıda açıklandığı çerçevede kullanılmak, kaydedilmek, saklanmak, güncellenmek, aktarılmak ve/ veya sınıflandırılmak suretiyle işlenmekte olduğunu bilginize sunarız.

 

Bu kapsamda merkez ofis tarafından başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verilerin korunması amacıyla düzenlenen Kanun ve Yönetmelikler gereğince, kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini önleme, hukuka aykırı olarak erişilmesini ve işlenmesini önleme ve muhafazasını sağlama amacıyla, uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik tüm teknik ve idari tedbirler alınmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ

Kişisel verilerinizi, www.agrotermal.com ve www.yediyol.com.tr internet sitemiz, Kadiköy/ İstanbul Merkez Ofisimiz, internet sitesi iş başvuru alanı, çerezler, web analiz araçları ve benzer teknolojiler aracılığıyla vasıtasıyla, merkez lokasyonlarından birini ziyaret etmeniz halinde güvenlik kameralarıyla, ziyaretçi giriş kayıtları vasıtasıyla otomatik ve otomatik olmayan yazılı, sözlü ve dijital yöntemlerle toplayabilmektedir.

TARAFIMIZDAN İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ

Kimlik Verileri: Adı-Soyadı, Doğum Yeri ve Tarihi, Uyruk, T.C Kimlik Numarası, (Yabancı Uyruk için Pasaport No)

İletişim Verileri: Adres, Telefon numarası, E-posta adresi

Finansal Veri: Banka hesap bilgileri,(Hesap No, Kredi Kart No, IBAN No)

Görsel ve İşitsel Veriler: Fotoğraf, Video ve Ses Kayıtları

Özel Nitelikli Veriler: Sağlık Durumu ve İlaç Kullanım Bilgisi, Sigara Kullanım Bilgisi, Alerjen Durumu Bilgisi

İşlem Güvenliği Verileri: KVKK Açık Rıza Onayı İşlemlerinin izlenmesi ve kayıt altına alınması ile ilgili loglar, şirketimize ziyaretiniz sırasında internete bağlanma durumunda IP adreslerini kullanan bilgisayarların tekil ağ cihaz numarasını (MAC adresi) gösteren bilgileri, hedef IP adresi,bir veya birden fazla IP adresini portlar aracılığı ile kullanacılara paylaşılması yöntemi ile sunulan internet erişim hizmetinde kullanıcıya tahsis edilen gerek IP ve port bilgileri, konusu suç oluşturan içeriklere erişim önleyici tedbirleri almak amacıyla içerik filtreleme sistemi tarafından kaydedilen URL adresi bilgileri,sistemlere ait kullanıcı adları,cihaz adları,elektronik posta kayıtları şifre ve parola bilgileri, web sitesi giriş çıkış bilgileri, trafik verileri, log kayıtları

Hukuki İşlem Verisi: İmza sirküleri, imza beyanı, vekaletname.

Mesleki Deneyim Verileri: Eğitim katılım formları, eğitim sınav sonuçları, kişilik envanter testleri, sertifikalar, diplomalar.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLEMEMİZE İLİŞKİN HUKUKİ SEBEPLERİMİZ.

 • Kanunlarca açıkça öngörülmesi ve veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;
  • Resmi kurum taleplerinin yerine getirilmesi,
  • Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi,
  • Mevzuatta öngörülen saklama yükümlülüklerine uygunluğun sağlanması,
  • İlgili kişi başvurularının mevzuata uygun olarak yanıtlanması ve gerekli işlemlerin gerçekleştirilmesi.
  • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 • Internet sitesi üyelik kaydının yapılması
 • Sosyal Medya Yönetimi
 • Toplantı, Organizasyon ve Etkinlik Düzenlenmesi
 • Röportaj ve Basın Bülteni
 • Rapor, pazar araştırmaları, bilgi, bülten, yayın paylaşılması,
 • Önemli gün kutlamalarının yapılması
 • Müşteri Cari Kartının Açılması
 • Teminat Mektubu Verilmesi
 • Ödemelerin Yönetimi
 • Faturalama İşlemeleri
 • Talep / Şikayetlerin Takibi
 • Müşteri Talep, Şikayet Yönetimi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Sözleşmenin İmzalanması ve Takibi Finans ve Muhasebe İşlemlerinin Yürütülmesi
 • info@agrotermal.com Üzerinden Gelen Bildirimlerin Yönetimi
 • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Mesleki Deneyim Verileri
 • Eğitim Katılım Formları, Eğitim Sınav Sonuçları, Kişilik Envanter Testi,
 • Değerlendirme Merkezi Uygulama Raporları, Gelişim Ve Güçlü Alanların Bilgisi
 • Görsel ve İşitsel
 • Kayıtlar
 • Kişinin Fotoğrafı, Düzenlenen Eğitim, lansman ve
 • organizasyonlarına katılım durumunda çekilen fotoğraflar, video ve ses kayıtları
 • Diğer Görüş Ve Öneriler de Dahil Olmak Üzere Şirket İçi Her Türlü Anket Yanıt Verileri
 • Kullanıcı Bilgisayarlarının ve Şirket Maillerinin Yedeklenmesi ile Server Yedekleri
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Müşterilere mail ve telefonla Bilgilendirme Yapılması
 • Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi
 • Müşteri Memnuniyet Anket Uygulaması
 • İş süreçlerinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi amaçlı analiz, anket, raporlama
 • çalışmalarının yapılması,
 • Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Sözleşmelerin Muhafaza Edilmesi ve Arşivlenmesi
 • Gelen-Giden Evrak Kayıt Süreci
 • Sosyal Sorumluluk ve Sivil Toplum Aktivitelerinin Yürütülmesi
 • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
 • Resmi kurum ve kuruluşların taleplerinin yerine getirilmesi ve Agro Termal’e iletilen kararların uygulanması,
 • Bağımsız denetim, inceleme ve raporlama süreçlerinin yürütülmesi,

 

 

 

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİ VE İŞLENME AMAÇLARI

ANA AMAÇLAR (BİRİNCİL) ALT AMAÇLAR(İKİNCİL)
Şirketin insan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi Personel temin süreçlerinin yürütülmesi
Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi Etkinlik yönetimi
Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası
Bilgi teknolojileri altyapısının oluşturulması ve yönetilmesi
Finans ve/veya muhasebe işlerinin takibi
Kurumsal sürdürülebilirlik faaliyetlerinin planlanması ve icrası
Kurumsal yönetim faaliyetlerini planlanması ve icrası
Bilgi güvenliği sürelerinin planlanması, denetimi ve icrası
Şirketin ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası İş ortakları ve/ veya tedarikçilerle olan ilişkilerinin yönetimi
Stratejik planlama faaliyetlerinin icrası
Topluluk İnsan Kaynakları Politikları ve Süreçlerinin Planlanması Çalışan talep ve şikayet yönetimi
Topluluk şirketleri ücret yönetimine ilişkin analiz ve iyileştirme faaliyetlerinin planlanması
Topluluk çalışanlarına yan hak ve menfaat sağlanması süreçlerinin planlanması ve destek olunması
Topluluk çalışanlarnın ücret yönetiminin planlanması faaliyetlerine destek olunması
Topluluk çalışanlarının eğitim ve kariyer gelişimlerine ilişkin süreçlerin planlanması ve destek verilmesi
Topluluk çalışanlarının memnuniyet ve bağlılığı ın artırılması yönündeki süreçlerin planlanması ve yönetilmesi
Stajyer ve/veya öğrenci temin,yerleştirilmesi ve operasyon sürelerinin planlanması ve/veya icrası
Topluluk Şirketlerinin Stratejik İnsan Kaynakları Planlaması,Yedekleme Süreçleri ve Organizasyonel Gelişim Faaliyetleri Konusunda Destek Olunması Topluluk şirketlerinin gelişim ve yedekleme planlamaları faaliyetlerine destek olunması
Topluluk şirketleri içerisinde personel ve yöneticilerin atama ve terfi süreçlerinin yönetimine destek olunması
Yediyol Topluluğununn İtibarının Ticari Yaşam ve Tüketiciler Üzerinde Uyandırdığı Güvenin Korunması Topluluk ve topluluk değerlerinin itibarının korunmasına yönelik çalışmaların gerçekleştirilmesi
Topluluk müşterisi talep ve/veya şikayetlerinin takibi
Kurumsal sosyal sorumluluk ve/veya sivil toplum kuruluşları faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası
Topluluk ve paydaş alışanları ve bağlılık ve memnuniyetine yönelik süreçlerinin planlanması ve icrası
Agro TermalA.Ş ve Topluluk Şirketlerinin Denetim Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrası Topluluk şirketleri suistimal,ihbar ve inceleme süreçlerinin destek olunması.
Topluluk şirketlerinin faaliyetlerinin topluluk prosedürleri ile ilgili mevzuatı uygun olarak yürütülmesinin temini için denetim faaliyetlerinin planlanması ve icrası
Şirketin ve şirketle iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknkik ve ticari iş güvenliğini temin Hukuk işlerinin takibi
Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi

Şirket Faaliyetlerinin Şirket Prosedürleri ve/veya

İlgili Mevzuata Uygun Olarak Yürütülmesinin

Temini İçin Gerekli Operasyonel Faaliyetlerinin

Planlanması ve İcrası

Şirket Demirbaşlarının ve/veya Kaynaklarının

Güvenliğinin Temini

Şirket Operasyonlarının Güvenliğinin Temini

 

Şirketler ve Ortaklık Hukuku İşlemlerinin

Gerçekleştirilmesi

Topluluk Şirketlerinin Şirketler ve Ortaklık

Hukuku İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi  Konusunda Destek Olunması

Verilerin Doğru ve Güncel Olmasının Sağlanması

 

Şirket Denetim Faaliyetlerinin Planlanması ve

İcrası

Yetkili Kuruluşlara Mevzuattan Kaynaklı Bilgi

Verilmesi

Şirket Yerleşkeleri ve/veya Tesislerinin

Güvenliğinin Temini

Ziyaretçi Agro Termal’in sahip olduğu fiziksel yerleşkelere çeşitli amaçlarla girmiş olan veya internet sitelerimizi ziyaret eden gerçek kişiler
Çalışan Adayı Agro Termal’e herhangi bir yolla iş başvurusunda bulunmuş ya da özgeçmiş ve ilgili bilgilerini Agro Termal’in incelemesine açmış olan gerçek kişiler
Topluluk Çalışanı Yediyol  Holding tarafından yürütülen etkinlik, çalışan memnuniyeti,insan kaynakları, denetim, bilgi teknolojileri güvenliği vealtyapısının sağlanması, hukuki uyum vb faaliyetler çerçevesindekişisel verileri işlenen Yediyol  Topluluk Şirketleri çalışanları
Agro TermalTedarikçisi Agro Termal’in ticari faaliyetlerini yürütürken Agro Termal’in emirve talimatlarına uygun olarak sözleşme temelli olarak Agro Termal’e hizmet sunan taraf çalışanıi yetkilisi veya hissedarı olangerçek kişiler .
Şirket Hissedarı Agro Termal’in hissedarı gerçek kişiler
Şirket Yetkilisi Agro Termal’in yönetim kurulu üyesi ve diğer yetkili gerçek kişiler
İşbirliği İçerinde Olduğumuz Kurumların Çalışanları, Hissedarları, Yetkilileri Agro Termal’in her türlü iş ilişkisi içerisinde bulunduğu kurumlarda (iş ortağı, tedarikçi gibi, ancak bunlarla sınırlı olmaksınız) çalışan,bu kurumların hissedarları ve yetkilileri dahil olmak üzere, gerçek kişiler

 

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ KİMLERLE HANGİ AMAÇLARLA PAYLAŞIYORUZ?

Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5’inci maddesinin ikinci fıkrasının (c), (ç), (d) ve (f ) bentleri ile ile 8’inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen “sözleşmenin kurulması veya ifası, ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması” kapsamında kanundaki istisna hükümleri uyarınca ve ilgili yasal düzenlemeler kapsamında aktarılmasını gerektiren sebeplerle sınırlı olarak ; denetleyici ve düzenleyici kamu kurum ve kuruluşlarına, meslek kuruluşları ile ilgili mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlara, hizmetlerinden faydalandığımız ve iş birliği içinde bulunduğumuz şirketler ile paylaşılmaktadır.

KVKK KAPSAMINDA HAKLARINIZ

KVKK’nın 11. maddesi kapsamında aşağıda sayılı haklarınız bulunduğunu hatırlatmak isteriz:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme ve buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK’nın ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

BAŞVURU VE İLETİŞİM

KVKK kapsamındaki yukarıda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi Holdingimize, kimliğinizin doğrulanması şartı ile yazılı olarak ve KVK Kurumu’nun yürürlükteki düzenlemelerine uygun olarak iletebilirsiniz. Şirketimize başvurularınızı web sitelerimizde yer alan “KVKK İlgili Kişi Başvuru Formu” doldurarak elden veya posta yolu ile veya holdigimiz nezdinde önceden kayıtlı e-posta adresiniz üzerinden kvkk@agtrotermal.com adresine ya da bozyaziturizm@hs06.kep.tr  adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz. Detaylı bilgi için ilgili formu inceleyebilirsiniz.

Başvurunuza 30 gün içerisinde dönüş sağlanacaktır. Başvurularınıza sağlıklı yanıt verilebilmesi için mevzuat gereğince başvurunuzun ad, soyad, TCKN (yabancılar için uyruk ve pasaport numarası), cevabımızı iletebileceğimiz adres bilgilerini ve kimliğinizi tevsik edici belgeleri içermesi, e-posta üzerinden  anlaşılır biçimde belirtmeniz, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizi belgelendirmeniz gerekmektedir.

Ticari elektronik ileti alımına ilişkin verilmiş onaylar, her zaman geri alınabilir. Ticari elektronik ileti alımına ilişkin daha önceden verilmiş onayların geri alınması taleplerinizi ve iletişim tercihlerinizi, ilgili iletişim içinde belirtilen yöntemler vasıtasıyla veya kvkk@agrotermal.com üzerinden merkezimize iletebilir ya da ilgili mevzuat çerçevesinde Ticari İleti Yönetim Sistemi (İYS) platformu üzerinden iletebilirsiniz.

VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

Mersis No: 0186012631800017

Ticari Ünvan: YEDİYOL TURİZM A.Ş.

Adres: HASANPAŞA MAH. SARAYARDI CAD. CEMHAN DOĞANIŞ MERKEZI                                                                                                            NO: 100 A İÇ KAPI NO: 1 KADIKÖY/ İSTANBUL

Telefon: 444 7 410

KEP Adresi: bozyaziturizm@hs06.kep.tr