Web Sitesi Aydınlatma Metni

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Agro Termal (Yediyol Turizm A.Ş.) (MERSİS NO: 0186012631800017) tarafından, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, iş amaçlarıyla bağlı olarak, aşağıda açıklandığı çerçevede kullanılmak, kaydedilmek, saklanmak, güncellenmek, aktarılmak ve/veya sınıflandırılmak suretiyle işlenecektir.  

 

Bu kapsamda Şirketimiz tarafından başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verilerin korunması amacıyla düzenlenen Kanun ve Yönetmelikler gereğince, kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini önleme, hukuka aykırı olarak erişilmesini ve işlenmesini önleme ve muhafazasını sağlama amacıyla, uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik tüm teknik ve idari tedbirler alınmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ

Şirketimiz, kişisel verilerinizi, www.agrotermal.com   internet sitemiz içerisinde yer alan İletişim Sayfasındaki İletişim Formundan bize aktarmış olduğunuz Ad-Soyad, E-Mail , Cep Telefonu Bilgileriniz üzerinden dijital yöntemlerle toplamaktadır.

TARAFIMIZDAN İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ

Kimlik Verileri: Adı-Soyadı

İletişim Verileri: Cep Telefon numarası, E-posta adresi

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLEMEMİZE İLİŞKİN HUKUKİ SEBEPLERİMİZ

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayalı olarak;
  • Topluluk şirkeylerinden satın aldığınız ürün ve hizmetlerin sağlanması.
 • Kanunlarca açıkça öngörülmesi ve veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;
  • Resmi kurum taleplerinin yerine getirilmesi,
  • Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi,
  • Mevzuatta öngörülen saklama yükümlülüklerine uygunluğun sağlanması,
  • İlgili kişi başvurularının mevzuata uygun olarak yanıtlanması ve gerekli işlemlerin gerçekleştirilmesi.
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;
  • Müşteri ilişkilerinin yürütülmesi,
  • Finansal işlemlerin takibi,
  • Ürün ve hizmetlerimizin satış ve pazarlama faaliyetleri dahil olmak üzere Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi,

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİ VE İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel verileriniz;

 • Müşteri Memnuniyetinin ölçülmesi ve arttırılmasının sağlanması ve varsa Şirketimiz ürün ve hizmetlerine ilişkin varsa şikâyet ve önerilerin toplanması ve değerlendirilmesi amacıyla gerek web sitemiz veya Sosyal medya kanallarımız gerekse Şirketimiz personeline ileteceğiniz bilgileri değerlendirmek meşru menfaatine dayalı olması hukuki sebebiyle;
 • İnternet sitesi ve uygulamalarımız kullanıcılarına daha iyi hizmet verebilmek, pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi, müşteri memnuniyetini değerlendirmek ve arttırmak, internet siteleri, mobil uygulamalar, hizmet kanallarının iyileştirilmesi, Holding ürün ve hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi, denetim, iç kontrol, hukuk, finans ve Holding içi operasyonların yürütülmesi, eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi, organizasyon ve etkinlik yönetimi, bilgi güvenliği ve fiziksel güvenlik süreçlerinin yürütülmesi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, Şirketimizin bağlı olduğu Yediyol Holding politikalarına uyum, Şirketimiz ve yetkilendirdiği 3. kişiler tarafından gerçekleştirilen hizmetlerin kontrolünün sağlanması amaçlarıyla Şirketimizin meşru menfaati için veri işlemenin zorunlu olması;
 • Şirketimizin hukuki yükümlülüklerine uyum ve ilgili/yetkili kamu kuruluşlarına gerekli bildirimlerin yapılması amaçlarıyla Şirketimizinhukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi ve herhangi bir uyuşmazlık halinde Kanuni gereklilik amacıyla veri işlemenin zorunlu olması;
 • Şirketimiz ve topluluk şirketlerinin ürün ve hizmetlerinin tanıtımı ve pazarlanması, Şirketimiz tarafından sunulan kampanya, promosyon, indirim, avantaj, ve benzeri olanaklardan yararlanabilmeniz, Şirketimiz ürünlerinin tanıtımına, pazarlanmasına yönelik genel veya kişiye özel reklam, duyuru, bülten, kampanya bilgilerini sağlamak, kutlama, temenni ve sair içeriklerle gönderilecek iletilerle Şirketimiz, markalarımızın tanınırlığını arttırmak, Şirketimiz ürünlerine ilişkin alışveriş alışkanlıklarınıza ve ilgi alanlarınıza göre kişiselleştirilmiş kampanya, promosyon, indirim ve avantaj ile benzeri faydaların planlanması ve ilgili profil ve segmente uygun misafirlerimize önerilmesi, bunlara ilişkin reklam, tanıtım ve bilgilendirme iletisi ile memnuniyet anketi formu gönderilmesi amaçlarıyla açık rızanızın alınması hukuki sebeplerine dayanarak işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ KİMLERLE HANGİ AMAÇLARLA PAYLAŞIYORUZ?

Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5’inci maddesinin ikinci fıkrasının (c), (ç), (d) ve (f ) bentleri ile ile 8’inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen “sözleşmenin kurulması veya ifası, ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması” kapsamında kanundaki istisna hükümleri uyarınca ve ilgili yasal düzenlemeler kapsamında aktarılmasını gerektiren sebeplerle sınırlı olarak ; denetleyici ve düzenleyici kamu kurum ve kuruluşlarına, meslek kuruluşları ile ilgili mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlara, hizmetlerinden faydalandığımız ve iş birliği içinde bulunduğumuz şirketler ile paylaşılmaktadır

KVKK KAPSAMINDA HAKLARINIZ

KVKK’nın 11. maddesi kapsamında aşağıda sayılı haklarınız bulunduğunu hatırlatmak isteriz:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme ve buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK’nın ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

BAŞVURU VE İLETİŞİM

KVKK kapsamındaki yukarıda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi Şirketimize, kimliğinizin doğrulanması şartı ile yazılı olarak ve KVK Kurumu’nun yürürlükteki düzenlemelerine uygun olarak iletebilirsiniz. Şirketimize başvurularınızı web sitelerimizde yer alan “KVKK Başvuru Formu” doldurarak elden veya posta yolu ile veya Şirketimiz nezdinde önceden kayıtlı e-posta adresiniz üzerinden kvkk@agrotermal.com adresine ya da bozyazikorfez@hs06.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz. Detaylı bilgi için ilgili formu inceleyebilirsiniz.

Başvurunuza 30 gün içerisinde dönüş sağlanacaktır. Başvurularınıza sağlıklı yanıt verilebilmesi için mevzuat gereğince başvurunuzun ad, soyad, TCKN (yabancılar için uyruk ve pasaport numarası), cevabımızı iletebileceğimiz adres bilgilerini ve kimliğinizi tevsik edici belgeleri içermesi, e-posta üzerinden başvuruyorsanız kullandığınız e-posta adresinin sistemlerimizde önceden kayıtlı olması, talebinizi belirli, açık ve anlaşılır biçimde belirtmeniz, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizi belgelendirmeniz gerekmektedir.

Ticari elektronik ileti alımına ilişkin verilmiş onaylar, her zaman geri alınabilir. Ticari elektronik ileti alımına ilişkin daha önceden verilmiş onayların geri alınması taleplerinizi ve iletişim tercihlerinizi, ilgili iletişim içinde belirtilen yöntemler vasıtasıyla veya kvkk@agrotermal.com üzerinden Şirketimize iletebilir ya da ilgili mevzuat çerçevesinde Ticari İleti Yönetim Sistemi (İYS) platformu üzerinden iletebilirsiniz.

 

 

VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

Mersis No: 0946053272600001

Ticari Ünvan: YEDİYOL TURİZM A.Ş.

Adres: Hasanpaşa Mah. Sarayardı Cad. Cemhan Doğanış Merkezı
No: 100 A İç Kapı No: 1 Kadıköy/ İstanbul

Telefon: 444 7 410

KEP Adresi: bozyaziturizm@hs06.kep.tr