İlgili Kişi Başvuru Formu

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 13. Maddesinde, ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (Bundan sonra “Talep Sahibi” olarak anılacaktır) veri sorumlularına başvuru yaparak  Kanunun 11. Maddesinde sayılı olan kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin birtakım taleplerde bulunma hakkı tanınmıştır.

KVKK kapsamındaki bu haklarınızı kullanmak istemeniz halinde, taleplerinizi işbu formu doldurarak veri sorumlusu olan Yediyol Turizm Anonim Şti.’ne (“Şirket”) iletmeniz gerekmektedir. KVKK’nın 13. maddesinin birinci fıkrası ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ̆ (“Tebliğ”) hükümleri kapsamında, doldurmuş̧ olduğunuz başvuru formunu, formun ıslak imzalı halini kimliğinizi tevsik eden belgelerle birlikte, Hasanpaşa Mah. Sarayardı Cad. Cemhan Doğan İş Merkezı                                                                                                            No: 100 A İç Kapı No: 1 Kadıköy/ İstanbul adresine elden teslim edebilir veya kayıtlı posta ile gönderebilir, “bozyaziturizm@hs06.kep.tr” kep adresine kayıtlı elektronik posta (KEP) ile şirketimize iletebilirsiniz.

Başvurunun doğrudan ilgili birime ulaştırılabilmesi için, fiziki başvurularda zarfın üzerine, yukarıda belirtilen yöntemlerden biri kapsamında elektronik posta aracılığı ile yapılacak başvurularda ise elektronik postanın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” ibaresi yazılmalıdır.

Tebliğ’in 4. Maddesinin ikinci fıkrası kapsamında yapılacak başvuruların Türkçe olarak yapılması gerekmektedir.  Başvurunuz Şirketimiz tarafından ivedilikle incelenecek ve KVKK ve Tebliğ̆ hükümleri kapsamında başvurunuzun şirketimize ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içerisinde yanıtlandırılacak, yanıt yazılı olarak veya elektronik ortamda tarafınıza iletilecektir.

Yapılan başvurular kapsamında, Şirketimiz kural olarak herhangi bir ücret talep etmemekle birlikte, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi durumunda Kurul tarafından belirlenen ücretler alınabilecektir. Tarafımıza sunduğunuz bilgi ve belgelerin eksik olması veyahut anlaşılamaz olması halinde başvurunuzu netleştirmek amacıyla tarafınızla iletişime geçilecektir.

(*) işaretli olan alanların, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 13 üncü maddesi ve 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) ve (g)  bentlerine dayanılarak hazırlanmış olan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ’in Başvuru Usulü başlıklı 5. Maddesi uyarınca doldurulması zorunludur. Başvurunuzda bu alan boş olduğu takdirde, başvurunuz işleme alınamayacaktır.

 

 

I. Veri Sahibinin Kimlik ve İletişim Bilgileri

Adı Soyadı (*)

 

 

TC Kimlik Numarası (*)

(Yabancılar için uyruk, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası)

 

İşyeri veya İkamet Adresi (*)

 

 

Elektronik Posta Adresi  (*)

 

 

Telefon  (*)

 

 

 

II. Veri Sahibinin Şirketimiz ile Olan İlişkisini belirtiniz.

Mevcut Müşteri

 

 
Eski Müşteri Çalışılan Dönem:

Mevcut Çalışan

 

 

Eski Çalışan

 

Çalışılan Dönem:
Aday çalışan /iş Başvurusu Yapan/ Özgeçmiş Paylaşan Başvuru / Özgeçmiş Paylaşım Tarihi
Diğer (Lütfen Şirketimiz İle Bağlantınıza Dair Aldığınız Hizmet, Katıldığınız Etkinlik vb. Açıklamaları ve Tarih Bilgileri ile Belirtiniz)  

 

III. KVKK Kapsamındaki Talebiniz

(Lütfen talebinize uygun ifadenin yanındaki kutucuğu/kutucukları işaretleyiniz ve KVKK kapsamındaki talebinizi aşağıdaki bölümde detaylı şekilde açıklayınız.)

KVKK m.11/1-a kapsamında Şirketinizin hakkımda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek istiyorum.  
KVKK m.11/1-b kapsamında, Eğer şirketiniz hakkımda kişisel veri işliyorsa bu veri işleme faaliyetleri hakkında bilgi talep ediyorum.  
KVKK m.11/1-c  kapsamında Eğer şirketiniz hakkımda kişisel veri işliyorsa bunların işlenme amacını ve işlenme amacına uygun kullanılıp kullanmadığını öğrenmek istiyorum.  
KVKK m.11/1-ç kapsamında Eğer kişisel verilerim yurtiçinde veya yurtdışında üçüncü kişilere aktarılıyorsa bu üçüncü kişileri bilmek istiyorum.  
KVKK m.11/1-d kapsamında Kişisel verilerimin eksik veya yanlış̧ işlendiğini düşünüyorum ve bunların düzeltilmesini istiyorum.  
KVKK m.11/1-e kapsamında Kişisel verilerimin kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş̧ olmasına rağmen, kişisel verilerimin silinmesini veya yok edilmesini istiyorum  
KVKK m.11/1-f  kapsamında Eksik ve yanlış işlendiğini düşündüğüm kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde de düzeltilmesini istiyorum.  
KVKK m.11/1-f  kapsamında Silinmesini talep ettiğim kişisel verilerimin aktarılan üçüncü kişiler nezdinde de silinmesini istiyorum.  
KVKK m.11/1-g kapsamında İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle şahsım aleyhime ortaya çıkan sonuca itiraz etmek istiyorum.  
KVKK m.11/1-ğ kapsamında Kişisel verilerimin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle uğradığım zararın giderilmesini talep ediyorum.  

 

IV. Başvuru Yanıt Yöntemi

Yukarıda belirttiğim talepler doğrultusunda Şirketinize  yapmış̧ olduğum başvurumun KVKK’nın 13’üncü maddesi uyarınca değerlendirilerek yanıtın tarafıma aşağıdaki şekilde iletilmesini talep ederim.

Yukarıda belirtmiş olduğum adresime posta ile gönderilmesini istiyorum.  
Yukarıda belirtmiş olduğum elektronik posta adresime gönderilmesini istiyorum. (Bu yönetimi seçmeniz halinde tarafınıza daha hızlı dönüş sağlayabileceğiz)  
Elden teslim almak istiyorum. (Vekâleten teslim alınması halinde noter tasdikli vekâletname veya yetki belgesi aranmaktadır.)  

 

Doldurmuş olduğunuz işbu başvuru formu, şirketimiz ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz ve isabetli olarak ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresi içerisinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için Şirketimiz ek evrak ve malumat (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar. Adrese / e-posta gönderilmesi sırasında çıkacak sorunlardan şirketimiz sorumlu değildir.  Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde şirketimiz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir.

 

 

Başvuru Tarihi:                                                                         

Başvuran Adı Soyadı :

  İmza

 

 

Başvurunun Alındığı Tarih :                                                      

Başvuruyu Alan Adı Soyadı :

İmza